NGINX Logo

Server address: 10.42.1.162:80

Server name: nginxdemos-hello-7f69f476cc-dvzwd

Date: 14/Nov/2018:08:40:51 +0000

URI: /

Auto Refresh